X
تبلیغات
زولا
یکشنبه 18 اسفند 1387
۸ مارس

 

برشور را که دیدم از اسمش و تصویرش خوشم نیامد٬ ولی بازش که کردم: 

 

پسران این سرزمین آمدند و رفتند مثل نسیم 

 

دختران این سرزمین آمدند، رنج بردند، گریستند و مُردند!  

 

 

 

ای کاش دل و دماغی بود برای نوشتن این روز 

نیست. 

 

این نمایش را اما توصیه می کنند. 

 

اینجا و اینجا و اینجا هم.