X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 25 آذر 1389
بند اول قانون

روز یکشنبه ۲۴ شهر صفر ۱۳۰۷ (۲۸ مهر ۱۲۶۸، ۲۰ اکتبر ۱۸۸۹) ناصرالدین شاه از سفر فرنگستان مراجعت نمود... روز دیگر شاهزاده ها و وزراء احضار حضور شدیم. فرمایش اول این بود که در این سفر آنچه ملاحظه کردیم تمام نظم و ترقی اروپ به جهت این است که قانون دارند. ما هم عزم خود را جزم نموده ایم که در ایران قانونی ایجاد نموده و از روی قانون رفتار نمائیم. شما بنشینید و قانونی بنویسید و در این خصوص آن قدر تأکید و اصرار کردند و مبالغه نمودند که از حد و حصر گذاشت و هیچ یک از ما ها که چیزی می فهمیدیم نتوانستیم عرض کنیم که بند اول قانون سلب امتیاز و خودسری از شخص همایون است و شما هرگز تمکین نخواهید فرمود..

شرح حال عباس میرزا ملک آرا، برادر ناصرالدین شاه